Ako to u nás býva

Prevádzka MŠ:

Materská škola je otvorená v čase od 6,30 do 17,00 hod. 

Pre triedy A, B, C (obj. 16) je otvorená zberná  trieda B, pre triedy D, E, F, G (obj. 17) je otvorená zberná trieda Dv rannom čase 6,30 – 7,30  a poobednom čase 16,30 – 17,00.

Vzhľadom na to, že jednou z pani učiteliek v triede C je pani riaditeľka, budú sa deti z triedy C  denne deliť od 15:30-16:30 podľa rozpisu v triede, od 16:30 – zberná trieda.

Príchod detí do MŠ do 8:00 hod. ak nie je z vážnych dôvodov dohodnuté inak (napr. návšteva lekára)

Prosíme rodičov, aby po vyzdvihnutí dieťaťa hneď opustili areál MŠ kvôli bezpečnosti ostatných detí.

Denný poriadok:

začiatok prevádzky o 6,30 /6,30 – 7,30 zberná trieda/ – hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

8,00 – 8,30 – zdravotné cvičenia

8,30 – 9,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

9,00 …       – vzdelávacie aktivity

…       – 11,30 – pobyt vonku

11,30 – 12,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)

- odpočinok

14,30 – 15,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)

koniec prevádzky o 17,00 /16,30 – 17,00 zberná trieda/ – vzdelávacie aktivity, krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí

  • Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Hry a činnosti podľa výberu detí sú zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do materskej školy a odchádzania popoludní. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity. Pri navodzovaní obsahu hier a činností podľa výberu detí sa kladie dôraz na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb.
  • Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku). Patrí k vopred plánovaným činnostiam. Môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri (herňa, telocvičňa), ako aj v exteriéri materskej školy (školský dvor, terasa, ihrisko a.i.).
  • Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí. Časové trvanie vzdelávacej aktivity musí rešpektovať schopnosti a potreby detí, ich vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.
  • Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. Ak sa pobyt vonku skráti alebo nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede alebo telocvični (ak ju materská škola má).
  • Činnosti zabezpečujúce životosprávu sa zabezpečujú v pevne stanovenom čase, pričom sa odporúča dodržať trojhodinový interval medzi podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy.
  • Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí. Ležadlá musia byť zdravotne nezávadné. Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút. Nesmie sa narúšať realizáciou krúžkovej činnosti.Krúžková činnosť v MŠ:

V školskom roku 2018/2019 máme v ponuke tieto krúžky:

TANEČNÝ KRÚŽOK - utorok

triedy A a C – 14:30-15:00

triedy D a G – 15:10-15:40

trieda F – 15:00-15:30

trieda E – 15:40-16:10

ANGLIČTINA – pondelok a streda

triedy A a C – 14:40-15:10

triedy D a F – 15:15-15:45

trieda E – 15:45-16:15

trieda G – 16:15-16:45