Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Karlova Ves

Interný predpis zo dňa 20.júla 2017

Príkaz starostky o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

 Podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.2/2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnu úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 23.júna 2015 určujem výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole prispeva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (ďalej len “príspevok”) mesačne na jedno dieťa.

Čl. I

 Výška príspevku sa stanovuje sumou 19,80 Eur mesačne na jedno dieťa.

Čl. II

 Výberom tohto príspevku určujem riaditeľa príslušnej materskej školy.

Čl. III

 Tento príkaz nadobúda účinnosť 1.septembra 2017.

                                                                                                  Dana Čahojová, v.r.

                                                                                                          starosta