Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Karlova Ves

Interný predpis zo dňa 20.júla 2017

Príkaz starostky o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

 Podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.2/2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnu úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 23.júna 2015 určujem výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole prispeva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (ďalej len “príspevok”) mesačne na jedno dieťa.

Čl. I

 Výška príspevku sa stanovuje sumou 19,80 Eur mesačne na jedno dieťa.

Čl. II

 Výberom tohto príspevku určujem riaditeľa príslušnej materskej školy.

Čl. III

 Tento príkaz nadobúda účinnosť 1.septembra 2017.

                                                                                                  Dana Čahojová, v.r.

                                                                                                          starosta

    Občianske združenie pri Materskej škole Borská 4

 Aj v našej MŠ pôsobí Občianske združenie. Naše OZ podporuje Materskú školu Borská 4, aby naše deti svoje škôlkarske roky prežili v podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. OZ funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia detí navštevujúcich Materskú školu.

V spolupráci s personálom Materskej školy najmä:

  • Pomáhame pri organizovaní podujatí pre deti a rodičov.
  • Dopĺňame prostriedky na výchovno-vzdelávacie pomôcky, zábavné a edukatívne podujatia – deti majú každý mesiac špeciálnu akciu (divadelné predstavenie, kúzelník, výlet atď.).
  • Koordinujeme výber a použitie finančných prostriedkov od rodičov – členské príspevky a 2% asignácia.
  • Zabezpečujeme ďalšie prostriedky z nadačných zdrojov – píšeme projekty, manažujeme realizáciu aktivít a komunikujeme s donormi a sponzormi.

 Tento školský rok sa zapájame do súťaže o materiál a finančné prostriedky na prerábku sociálnych zariadení s firmou Domestos (domestospreskoly.sk). Preto by sme chceli poprosiť rodičov, aby nám pomohli so zbieraním bločkov, kde sú v položkách zarátané produkty z firmy Domestos (o mieste odovzdania bločkov budete informovaní, prípadne budete moc nahrávať aj sami) a tak isto počas roka s hlasovaním za naše deti. (Informácie budete mať v šatniach tried, podmienky súťaže nájdete aj tu).

 Budeme vďační aj za finančný príspevok, napríklad aj darovaním 2% dane, za čo vám už teraz vored ďakujeme :-)

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní našej MŠ – stiahnite vo formáte - .DOC