Prevádzka v mesiaci AUGUST – Rozpis tried

Milí rodičia,
pre tých, ktorí nahlásili deti do našej škôlky v mesiaci AUGUST, nech sa páči, rozpis tried. Prosím rodičov o pochopenie, kedže sme to skladali podľa počtov a niektorí súrodenci v jednej triede nie sú spolu, určite spolu vačšinu času budú vonku, taktiež je možné, že nastúpi iný počet detí, ako mali a môže nastať aj menšia zmena.

V triede A: deti z MŠ Borská – A, E, F, G + MŠ Adámiho
V triede B: deti z MŠ Borská – B, D + MŠ Kolískova
V triede C: deti z MŠ Borská – C + MŠ Fullu
V triede D: deti z MŠ Majerníková 11
V triede E: deti z MŠ Suchohradská + MŠ Pod Rovnicami

Deťom prosíme priniesť prezuvky, pyžamo, nejaké veci na prezlečenie(podpísané) ak sa náhodou oblejú…, potvrdenia o zaplatení strava, školné.
!!V prvý deň nástupu poprosíme podpísať každého čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (dostanete v triede)!! Rodičia detí z MŠ Pod Rovnicami poprosíme ešte o jeden podpis viac, taktiež budú dokumenty v triede.
Ďakujeme

Užívajte si prázdniny a každú voľnú chvíľku s deťmi 

    Oznam pre rodičov detí, ktoré opúšťajú našu materskú školu

Prosíme rodičov detí, ktoré odchádzajú do školy, prípadne sa sťahujú a budú navštevovať inú materskú školu a majú preplatok na stravnom, aby napísali žiadosť o vrátenie preplatku, ktorá bude obsahovať:
Meno dieťaťa, triedu a číslo účtu
mailom na adresu vedúcej ŠJ parajkovadana@azet.sk , alebo písomne odovzdali v MŠ do konca júna.

Ďakujeme

    Oznam o prevádzke materských škôl počas letných prázdnin šk.r.2017/2018

OZNAM
o zabezpeěení prevádzky v materských školách
v zriad’ovatel’skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v čase letných prázdnin.
Mestská čast’ Bratislava-Karlova Ves oznamuje, že počas mesiacov júl a august bude zabezpečená prevádzka v materských školách nasledovne:

2. júla 2018 – 31. júla 2018
MŠ P. Fullu 12, MŠ Pod Rovnicami l

1. augusta 2018 – 31. augusta 2018
MŠ Borská 4, MŠ L. Sáru 3

V ostatných materských školách v zriad’ovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Karlova Ves bude v mesiaci júl a august prevádzka prerušená. Zákonní zástupcovia detí môžu umiestnit’ diet’a do vyššie uvedených materských škôl. Bližšie informácie poskytnú riaditel’ky materských škôl, prípadne školské oddelenie Miú Bratislava-Karlova Ves.

    Zápis detí do materskej školy na šk.r. 2018/2019

      Prijímanie detí na predprímarne vzdelávanie

do Materskej školy, Borská 4, Bratislava, Karlova Ves

sa uskutoční v termíne:

od 2.5.2017 do 11.5.2017

      Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole na DOD, v priebehu apríla 2018 počas pracovných dní od 6,30 hod. do 17,00 hod., alebo stiahnuť na stránke MČ Karlova Ves - www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/skolstvo/

Žiadosť o prijatie dieťaťa si  môžte stiahnuť aj tu Žiadosť-o-prijati-do-MŠ-2018

 V žiadosti musí byť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, podpisy oboch zákonných zástupcov.

        Vyplnené žiadosti bude osobne prijímať riaditeľka MŠ, alebo v opačnej zmene jej zástupkyňa. (nájdete ich v triede F, alebo v riaditeľni v čase od 7:20 do 16:00)

Podmienky prijatia:

 • Zo zákona spravidla od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné,
 • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • ďalšie podmienky prijímania detí podľa § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. môže určiť riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou školy, ako napr. prednostné prijatie dieťaťa – súrodenca v materskej škole spĺňajúceho podmienky veku.

 

Ako má postupovať zákonný zástupca (ďalej len „rodič“):

 1. Podať písomnú žiadosť (napísať, resp. vyplniť vzorové tlačivo žiadosti) o prijatie s údajmi podľa vzoru tlačiva žiadosti. Žiadosť o prijatie podpísať oboma rodičmi.
 2. Súčasťou žiadosti s požadovanými údajmi je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v MŠ zúčastňujú. Ich dôležitosť a korektnosť vyplnenia sa ukazuje najmä v prípadoch ak má dieťa epilepsiu, alebo je liečené na cukrovku či iné ochorenie.
 3. V prípade záujmu o prijatie dieťaťa s identifikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je nutné jeho prijatie konzultovať osobne s riaditeľkou MŠ, rodič v tomto prípade podáva žiadosť podľa vzoru, resp. na tlačive žiadosti a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Prijímanie dieťaťa so ŠVVP školský zákon a vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá povinnosť ich prijať ak materská škola nemá vytvorené podmienky na jeho prijatie.
 4. V prípade dieťaťa MŠ, ktoré má rozhodnutím riaditeľa základnej školy odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, je do času konca školského roka (do 30.6.) dieťaťom príslušnej MŠ, ktorú navštevovalo. To znamená, že ak bude pokračovať v dochádzke do MŠ nejde o nové prijatie dieťaťa do MŠ, ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní.
 5. V prípade uzatvorenia osobného spisu dieťaťa v MŠ na základe oznámenia rodičmi, že dieťa už v júli či v auguste (v čase prázdnin) nebude navštevovať MŠ, a v auguste predloží rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, v takomto prípade musí rodič podať novú žiadosť aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ako nový nástup; ide o nové prijatie.

 

Ďalšie informácie:

 • Žiadosť môže rodič podať osobne (odporúčame), ale aj písomne poštou, e-mailom ako sken žiadosti s podpismi oboch rodičov a potvrdením lekára.
 • Rodič dieťaťa môže podať aj viacero žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v Karlovej Vsi. Odporúčame však toto uviesť na žiadosti o prijatie a podčiarknuť tú, o ktorú má najväčší záujem. Uvedené pomôže pri spoločnom rozhodovaní na dislokačnom stretnutí riaditeliek materských škôl s najvhodnejším umiestnením.
 • Osobná účasť dieťaťa sa pri podaní žiadosti nevyžaduje.
 • Odporúčame rodičom s dieťaťom navštíviť MŠ v čase dní otvorených dverí.
 • Bližšie informácie k prijímaniu detí podá rodičom každá riaditeľka alebo zástupkyňa riaditeľky MŠ osobne v čase prijímania žiadostí alebo telefonicky, alebo školské oddelenie Miestneho úradu/Školský úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na telefónnom čísle 02/707 11 221, 223.

 

Postup riaditeľky materskej školy:

 1. Zosumarizuje žiadosti a zostaví návrh tried s maximálnym zákonným naplnením podľa vekových kategórií,
 2. konzultuje so zriaďovateľom prijatie dieťaťa s viacnásobnými žiadosťami o prijatie a prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 3. písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ najneskôr do 14. júna 2018.

 

            Na rozhodnutie riaditeľky o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, preto sa v rozhodnutí neuvádza poučenie o opravnom prostriedku („odvolaní“), ale každý rodič má možnosť požiadať riaditeľku MŠ o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ

    Najbližšie podujatia

 

 

 

?? = dátum upresníme

Pripravujeme aj spoločné poobedia pre rodičov s deťmi ;-)

 

S deťmi sa zapájame do rôznych výziev a súťaží (samozrejme podľa vekových možností a príležitostí) :-) …viac info bude v extra ozname

-ak nemáme uvedené triedy, alebo vekovú kategóriu, program platí pre všetky deti

    Podujatia a aktivity, ktoré sme absolvovali 2017/2018

4.9.2017 - Privítanie detí v novom školskom roku s kúzelníkom Petrom Šestákom

11.10.2017 - Návšteva divadla Malá scéna “O nenažratom papagájovi” (tr. F a G)

26.10.2017 - Jesenné tvorivé dielničky

10.11.2017 – Sférické kino, “Priatelia v ľudskom tele”, pre vačšie deti

28.11.2017 – Bábkové divadielko “Medovníkový domček”, predstavenie pre menšie deti

20.-24.11.2017 – kurz korčuľovania (pre predškolákov a deti strednej triedy podľa záujmu)

7.12.2017 – Mikulášska čižmička, divadielko spojené s návštevou Mikuláša v našej MŠ

13.12.2017 – Sférické kino, “Priatelia v ľudskom tele”, pre vačšie deti

14.12.2017 – Vianočné dielničky

31.1.2018 - Návšteva interaktívnej výstavy IZMY a IZBY v Bibiane (triedy F a G)

22.2.2018 - Karneval

2.3.2018 - Návšteva knižnice – Marec, mesiac knihy (staršie deti)

15.3.2018 - Deň otvorených dverí (9:00-11:00, 15:00-16:00)

19.3.2018 - Pesničkové divadielko “Sofia I.”

22.3.2018 - Návšteva ZŠ Karloveská 61 u prváčikov - týka sa iba predškolákov

 23.3.2018 - Beseda “Ako vzniká kniha” s SPN – Mladé letá (4-6 ročné deti)

26.3. a 28.3.2018 - Eko výchova – besedy o triedení odpadu a recyklácii batérií (4-6 ročné deti)

4.4.2018 - ZRŠ pre rodičov predškolákov 

3.5.2018 - Divadielko “Jurko a prasiatka” (pre menšie deti)

16.5.2018 - Zúbková víla 

31.5.2018 - Návšteva DPOH – “Tri prasiatka” - deti predškolských tried

4.6.2018 - MDD -žonglér, interaktívne predstavenie pre deti

Besiedky tried

Otvorená hodina tanečného krúžku

otvorená hodina angličtiny

5.-8.6.2018 - plavecký kurz *

11.6.2018 - Výlet do Abelandu - predškoláci

12.6.2018 - Exkurzia na jahodové plantáže (projekt školské ovocie od Jakuba)  - predškoláci

19.6.2018 - Opekačka v Líščaku (triedy D, E, F a G)

    Súťaže a výzvy, do ktorých sme sa zapojili, alebo na nich pracujeme 2017/2018

    Výtvarná súťaž

Zaslali sme  výtvarné dielko aj do  literárno-hudobno-výtvarnej súťaže “Budimírske studničky”, tento rok sa konal 7. ročník. Súťažíme vo výtvarnej oblasti, držte palce, tieto diela sa vydarili ;-)   Vyhlásenie výsledkov 30.5.2018

     Eko výchova 

Besedy s deťmi predškolského veku o triedení odpadu a recyklácií baterií, ktoré sa budú konať koncom marca, budú spojené aj so zberom použitých batérií. Prosíme preto aj rodičov a priateľov našej škôlky, aby použité batérie po dodaní zberných nádob do našej MŠ odvzdali u nás. Pre najlepších zberačom na konci kalendárneho roka čakajú aj odmeny (bude sa vyhodnocovať množstvo/váha vyzbieraných batérií).

     Výtvarná súťaž

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlasujú XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ

uzávierka doručenia prác do okresného kola je 20.februára – práce sú odoslané ;-)

      Online seminár na portáli LaBak.net

od januára 2018, začína online seminár (súťaž) aj pre skupinky detí materských škôl, kde sa budeme pri riešení úloh hrať a zisťovať ako to na tomto svete chodí.

Labák je celoslovenská súťaž pozostávajúca zo súťažných 4 kôl z oblasti biológie, chémie, fyziky a matematiky.

-za našu škôlkua hlavne za svoju skupinku bude bojovať 7 skupín detí … 4 skupinky z triedy G pod vedením Zuzky O. a 3 skupinky z triedy F pod vedením Alenky R.

 

    Výtvarná súťaž

Vyhlasovateľ 23. ročníka Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 – Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) preto vyzýva mladých umelcov, aby vytvorili výtvarné umelecké diela, v ktorých sa bude odrážať ich pohľad na nutné ZMENY či PREMENY v našom spôsobe života podmienené KLIMATICKÝMI ZMENAMI.

práce detí odoslané ;-)

 

    Domestos pre školy

aj vďaka nášmu OZ, sme sa mohli zapojiť do súťaže domestosom. Deti v čase od Septembra do konca Decembra 2017 plnili zadané úlohy, rodičia a naši priatelia zbierali pokladničné bločky. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, no hlavne našim detičkám za aktivitu, podarilo sa nám vyhrať jednu z vedľajších cien – produkty od firmy Domestos. Zoznam výhercov VÝHERCOVIA Domestos pre skoly

 

     Medzinárodná výtvarná súťaž, k svetovému dňu potravín

v mesiaci október 2017 sme odoslali výtvarné práce niektorých detí z tried F a G do medzinárodnej súťaže “Change the future of migration. Invest in food security and rural development.”

Výhercovia sú už známi, my sme boli zúčastnení.

    Poplatky

 • ŠKOLNÉ – 19,80 € za mesiac na dieťa
  Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky poplatok neuhrádzajú
  Školné sa uhrádza na čislo účtu:
  Prima banka – SK4056000000001804146018
 • STRAVNÉ -
  Celodenná strava – 1,27  (desiata, obed, olovrant)                                 Poldenná strava – 1,02  (desiata, obed)
  Stravné sa uhrádza na čislo účtu:
  Prima banka – SK4056000000001804144020

Variabilný symbol pri úhrade stravného je odvodený od triedy (A-1, B-2…G-7) a mesiaca (sept.-9, okt.-10…jún-6). Napr.: dieťa z triedy C za mesiac september má na šeku VS 39, z triedy E za december  má VS 512…

Príspevok na réžiu zariadeniu školského stravovania vo výške 0,10 € na deň na 1 dieťa. (celková suma poplatku podľa dní v mesiaci).

Poplatky sa uhrádzajú vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.Prosíme rodičov, aby poplatky uhrádzali bankovým prevodom. Poplatok za školné sa bude uhrádzať mesačne, pre lepšiu kontrolu prosíme do poznámky pre prijímateľa napísať aj meno dieťaťa.

                                                                                                                      Ďakujeme

    Poplatok ZRŠ

Na celoškolskom rodičovskom združení bol odsúhlasený poplatok ZRŠ 40,- eur/polrok, preto vás prosíme o úhradu poplatku ZRŠ za 2. polrok vo výške 40,- eur na číslo účtu OZ:

SK84 0200 0000 0030 9656 7653

 Poplatok prosíme uhradiť prevodom na účet do 31.3.2018.          Ďakujeme

    Zoznam vecí pre deti do MŠ pre šk.r. 2017/2018

-Kópia  kartičky zdravotnej poisťovne

Veci označené menom:

-Papuče

-Pyžamo

-Náhradné oblečenie – všetko prosíme podpísať!!!!!

-Ruksak – potrebné pri prenášaní vecí napr.: v piatok -  domov pyžamo, a pod.

-Vankúšik – podľa potreby

Ostatné :

-Nepremokavá plachta – malým deťom do triedy  (B,C)

-Tekuté mydlo              1 ks

-WC papier (rolky)                   4 ks

-Hygienické vreckovky – vyťahovacie   2 bal.

-Vlhčené vreckovky ( len tie čo sú určené do WC)

 

 

 

           

 

 

1 2