Poplatok ZRŠ

Na celoškolskom rodičovskom združení bol odsúhlasený poplatok ZRŠ 40,- eur/polrok, preto vás prosíme o úhradu poplatku ZRŠ za 1. polrok vo výške 40,- eur na číslo účtu OZ:

SK84 0200 0000 0030 9656 7653

 Poplatok prosíme uhradiť prevodom na účet do 31.10.2017.          Ďakujeme

    Zoznam vecí pre deti do MŠ pre šk.r. 2017/2018

-Kópia  kartičky zdravotnej poisťovne

Veci označené menom:

-Papuče

-Pyžamo

-Náhradné oblečenie – všetko prosíme podpísať!!!!!

-Ruksak – potrebné pri prenášaní vecí napr.: v piatok -  domov pyžamo, a pod.

-Vankúšik – podľa potreby

Ostatné :

-Nepremokavá plachta – malým deťom do triedy  (B,C)

-Tekuté mydlo              1 ks

-WC papier (rolky)                   4 ks

-Hygienické vreckovky – vyťahovacie   2 bal.

-Vlhčené vreckovky ( len tie čo sú určené do WC)

 

 

 

           

 

 

    Najbližšie podujatia

4.9.2017 - Prvý deň v šk.r.2017/2018, prekvapenie pre deti, možno príde aj kúzelník ;-)

10.10.2017 - fotenie detí (sada fotiek na pamiatku)

posledný októbrový týždeň - jesenné dielničky (poobede s rodičmi) -presný deň bude upresnený triednou pani učiteľkou

10.11.2017 - Sférické kino, “Priatelia v ľudskom tele”, pre vačšie deti

28.11.2017 - Bábkové divadielko “Medovníkový domček”, predstavenie vhodné pre menšie deti

20.-24.11.2017 - kurz korčuľovania  (pre predškolákov a deti strednej triedy podľa záujmu)

7.12.2017 - Mikulášska čižmička, divadielko spojené s návštevou Mikuláša v našej MŠ 

4.-8.6.2018 - plavecký kurz (pre predškolákov)

 

Pripravujeme aj spoločné poobedia pre rodičov s deťmi ;-)

 

?? = dátum upresníme

    Pre uchádzačov o MŠ 2017/2018

V školskom roku 2017/2018, boli do našej MŠ prijaté všetky deti, ktoré podali prihlášku iba do našej MŠ a dovŕšia vek 3 roky do 31.12.2014. Namiesto detí, ktoré nenastúpili do našej MŠ sme prijímali deti, ktoré neprijali do ktorejkoľvek inej škôlky v BA-KV a v roku 2017 dovŕšia vek minimálne 3 roky.

Neprijaté deti do našej MŠ podľa priority prijímania: (v tomto roku ešte nedovŕšia 3 roky)

 1. Mračna I.
 2. Valter D.
 3. Grujbár A.
 4. Kotian M.
 5. Nosáľ O.

    Ako to u nás býva

Prevádzka MŠ:

Materská škola je otvorená v čase od 6,30 do 17,00 hod. 

Pre triedy A, B, C (obj. 16) je otvorená zberná  trieda B, pre triedy D, E, F, G (obj. 17) je otvorená zberná trieda E, v rannom čase 6,30 – 7,30  a poobednom čase 16,30 – 17,00.

Vzhľadom na zmenu organizácie sa deti z triedy F  budú denne deliť od 15:30-16:30 podľa rozpisu v triede, od 16:30 – zberná trieda.

Denný poriadok:

začiatok prevádzky o 6,30 /6,30 – 7,30 zberná trieda/ – hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

8,00 – 8,30 – zdravotné cvičenia

8,30 – 9,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

9,00 …       – vzdelávacie aktivity

…       – 11,30 – pobyt vonku

11,30 – 12,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)

- odpočinok

14,30 – 15,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)

koniec prevádzky o 17,00 /16,30 – 17,00 zberná trieda/ – vzdelávacie aktivity, krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí

 • Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Hry a činnosti podľa výberu detí sú zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do materskej školy a odchádzania popoludní. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity. Pri navodzovaní obsahu hier a činností podľa výberu detí sa kladie dôraz na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb.
 • Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku). Patrí k vopred plánovaným činnostiam. Môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri (herňa, telocvičňa), ako aj v exteriéri materskej školy (školský dvor, terasa, ihrisko a.i.).
 • Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí. Časové trvanie vzdelávacej aktivity musí rešpektovať schopnosti a potreby detí, ich vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.
 • Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. Ak sa pobyt vonku skráti alebo nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede alebo telocvični (ak ju materská škola má).
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu sa zabezpečujú v pevne stanovenom čase, pričom sa odporúča dodržať trojhodinový interval medzi podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy.
 • Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí. Ležadlá musia byť zdravotne nezávadné. Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút. Nesmie sa narúšať realizáciou krúžkovej činnosti.Krúžková činnosť v MŠ:

V školskom roku 2017/2018 máme v ponuke tieto krúžky:

TANEČNÝ KRÚŽOK

bude sa realizovať UTORKY poobedia:
14:30-15:00 – A
15:05-15:35 – B+C
15:40-16:10 – D+F
16:15-16:45 – E+G

ANGLICKÝ JAZYK

bude sa realizovať PONDELKY a STREDY poobedia.

14:45-15:15 – A, B, C – začiatočníci
15:15-15:45 – A, B, C – pokročilí
15:45-16:15 – D, E, F
16:15-16:45 – G

 

    Príchod detí do MŠ

Príchod detí do MŠ je do 8:00 hod.

Prosíme rodičov, aby tento čas dodržiavali, kedže o 8:00 hod. sa nahlasuje počet detí pre kuchyňu a začína spoločná výchovno-vzdelávacia činnosť. Neskoršie príchody je potrebné nahlásiť telefonicky do 8:00 hod., prípadne pred daným dňom učiteľke.

Ďakujeme za pochopenie

 

 

    Poplatky

 • ŠKOLNÉ – 19,80 € za mesiac na dieťa
  Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky poplatok neuhrádzajú
  Školné sa uhrádza na čislo účtu:
  Prima banka – SK4056000000001804146018
 • STRAVNÉ -
  Celodenná strava – 1,27  (desiata, obed, olovrant)                                 Poldenná strava – 1,02  (desiata, obed)
  Stravné sa uhrádza na čislo účtu:
  Prima banka – SK4056000000001804144020

Variabilný symbol pri úhrade stravného je odvodený od triedy (A-1, B-2…G-7) a mesiaca (sept.-9, okt.-10…jún-6). Napr.: dieťa z triedy C za mesiac september má na šeku VS 39, z triedy E za december  má VS 512…

Príspevok na réžiu zariadeniu školského stravovania vo výške 0,10 € na deň na 1 dieťa. (celková suma poplatku podľa dní v mesiaci).

Poplatky sa uhrádzajú vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.Prosíme rodičov, aby poplatky uhrádzali bankovým prevodom. Poplatok za školné sa bude uhrádzať mesačne, pre lepšiu kontrolu prosíme do poznámky pre prijímateľa napísať aj meno dieťaťa.

                                                                                                                      Ďakujeme

    Zápis detí do materskej školy na šk.r. 2017/2018

      Prijímanie detí na predprímarne vzdelávanie

do Materskej školy, Borská 4, Bratislava, Karlova Ves

sa uskutoční v termíne:

od 24.4.2017 do 5.5.2017

      Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole v priebehu apríla 2017 počas pracovných dní od 6,30 hod. do 17,00 hod., alebo stiahnuť na stránke MČ Karlova Ves - www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/skolstvo/

Žiadosť o prijatie dieťaťa si  môžte stiahnuť aj tu vo formáte .DOC

 V žiadosti musí byť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

        Vyplnené žiadosti sa budú prijímať

od 24.4.2017 do 5.5.2017  v čase od 6:30 hod. do 13:00 hod.

z toho 24.4., 26.4. a 3.5.2017 v čase od 6:30 do 17:00 hod.

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ písomne zákonnému zástupcovi dieťaťa do 9.6.2017

      V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do mateských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov deti prijímať:
a) spravidla deti vo veku od 3 do 6 rokov ich veku;
b) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;
c) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.

      V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou školy

ostatné podmienky prijímania detí

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a) súrodenci už umiestnených detí v MŠ

b) deti s trvalým alebo prechodným bydliskom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

    Rada školy pri Materskej škole Borská 4, 841 04 Bratislava

Rada školy je podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iniciatívy a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Plní aj funkciu výberovej komisie na riaditeľa materskej školy.

Zloženie rady školy:

1. Vrbová Jana – predseda RŠ, za PZ             jankavrbova@gmail.com

2. Olgyayová Zuzana, za PZ                            zuzankao89@gmail.com 

3. Parajková Dana, za NZ                                 parajkovadana@azet.sk

4. Mgr. Poláková Elena, za Z                           elena.polakova@karlovaves.sk

5. Ing. Lenč Peter, za Z                                     peter.lenc@gmail.com

6. Ing. Mgr. Zemanová Anna, za Z                 zemanh@pdcs.sk

7. Mgr. Bošániová Michala, za R                    michala.bosaniova@gmail.com

8. Ing. Dúbravská Monika, za R                     stankovamonika@hotmail.com

9. Judr. Strážnická Alexandra, PhD., za R   alastraznicka@gmail.com

PZ – pedagogický zamestnanec, NZ – nepedagogický zamestnanec, Z – zriaďovateľ, R – rodič

 

Štatút rady školy nájdete …

    Dokumenty na stiahnutie a legislatíva

ŠKOLSKÝ PORIADOK: Školský poriadok MŠ Borska

Prihláška do MŠ:

Žiadosť o prijatie dieťaťa si  môžte stiahnuť aj tu vo formáte .DOC

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní:

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní našej MŠ – stiahnite vo formáte - .DOC

Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete tu:  Vyhlasenie rodica o bezinfekcnosti

 Splnomocnenie na preberanie dieťaťa: Splnomocnenie

Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ: žiadosť prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky do MŠ: žiadosť ukončenie dochádzky

Denný poriadok na stiahnutieDENNÝ PORIADOK

Školský vzdelávací program: školský vzdelávací program

        Komu by sa chcelo ďalej čítať, máme v ponuke aj trošku z legislatívy týkajúcej sa MŠ ;-)

306/2008 o materských školách

188/2015 (doplnenie školský zákon)

245/2008 školský zákon

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve