OZNAM – ! ZMENA ! vchodu do areálu MŠ

Milí rodičia,
od nového školského roka nám prišla zmena, ako sa dostať do areálu MŠ aj hlavne kvôli bezpečnosti vás a detí.

Hlavná/veľká brána (briežkom od ulice Borská) bude uzamknutá!!!, bude využívaná iba ako vchod pre dodávateľov a zamestnancov MŠ.

Ako hlavný  peší vchod do areálu MŠ sa bude používať bočná bránička od parčíku z ulice Karloveská (pri triede A) od 6:30-9:00 , 12:00-13:00 a 15:00-17:00.

Pani učiteľky vám otvoria bráničku aj pri triede G (od ulice Pernecká), keď už budú všetky triedy v prevádzke od 7:30-8:30 , 12:00-13:00 a 15:00-16:30.

Počas edukačných aktivít a poobedného odpočinku (9:00-12:00 a 13:00-15:00) budú bráničky uzamknuté! Ak máte nahlásený neskorý príchod, volajte prosím mobilné tel.č. 0911/871349 a niektorý zo zamestnancov Vám príde odomknúť vchod pri triede A.

ďakujeme za pochopenie :-)

    Zoznam vecí pre deti do MŠ pre šk.r. 2018/2019

-Kópia  kartičky zdravotnej poisťovne

Veci označené menom:

-Papuče

-Pyžamo

-Náhradné oblečenie – všetko prosíme podpísať!!!!!

-Ruksak – potrebné pri prenášaní vecí napr.: v piatok -  domov pyžamo, a pod.

-Vankúšik – podľa potreby

Ostatné :

-Nepremokavá plachta (nepremokavá podložka pod plachtu 120x60cm) – malým deťom do triedy  (A,B)

-Vlhčený toaletný papier-nie utierky, ak je potrebné (do skrinky dieťaťa)

 

 

 

           

 

 

    OZNAM ZRŠ 19.9.2018 o 16:30

Milí rodičia,

začiatok školského roka sa pomaly blíži, preto by sme vás chceli srdečne privítať a informovať o dianí v našej MŠ. Základné informácie nájdete aj na našej stránke, no radi by sme vás pozvali na prvé tohtoročné RZ, kde sa budú preberať aj dôležitejšie veci.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE,

19.9.2018 (streda) o 16:30 v triede C

Po jeho skončení sa uskutočnia triedne stretnutia v jednotlivých triedach.

Tešíme sa na vás a zároveň vás prosíme, aby ste si deti podľa možnosti vyzdvihli do tohto času z materskej školy, aby pani učiteľky mohli rodičom poskytnúť nerušene všetky informácie.

Vzhľadom na dôležité body programu považujeme vašu účasť za dôležitú.

Ďakujeme,

kolektív MŠ

 

    Najbližšie podujatia

19.9.2018 - Rodičovské združenie o 16.30 hod. v triede C

20.9.2018 - Paci Pac v škôlke

9.10.2018 - “BAB” poriadaný domom umanie pre deti BIBIANA v DK Dúbravka (predškoláci)

12.-16.11.2018 - Kurz korčuľovania (predškoláci)

20.11.2018 - Hudobné divadielko “O dvanástich mesiačikoch”

20.-24.5.2019 - Kurz plávania (preškoláci, resp. dopĺňaný počet staršími deťmi)

 

?? = dátum upresníme

 

S deťmi sa zapájame do rôznych výziev a súťaží (samozrejme podľa vekových možností a príležitostí) :-) …viac info bude v extra ozname

-ak nemáme uvedené triedy, alebo vekovú kategóriu, program platí pre všetky deti

    Podujatia a aktivity, ktoré sme absolvovali 2018/2019

4.9.2018 - Privítanie nového školského roka s interaktívnym žonglérskym programom :-) (triedy A, B a C)

5.9.2018 - Privítanie nového školského roka s interaktívnym žonglérskym programom :-) (triedy D, E, F a G)

    Príchod detí do MŠ

Príchod detí do MŠ je do 8:00 hod.

Prosíme rodičov, aby tento čas dodržiavali, kedže o 8:00 hod. sa nahlasuje počet detí pre kuchyňu a začína spoločná výchovno-vzdelávacia činnosť. Neskoršie príchody je potrebné nahlásiť telefonicky do 8:00 hod. daného dňa, na mobilné číslo: 0911/871349, prípadne pred daným dňom učiteľke.

Vstupné brány do areálu sa budú zamykať v časoch 9:00- 12:00 a 13:00-15:00, ak máte naplánovaný príchod od lekára, resp. neskorší nahlásený príchod v týchto časoch, prosím volajte tak isto mobilné tel. číslo 0911/871349, príde vám odomknúť jeden z prevádzkových zamestnancov.

Ďakujeme za pochopenie

 

 

    Poplatky 2018/19

 • ŠKOLNÉ – 19,80 € za mesiac na dieťa
  Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky poplatok neuhrádzajú
  Školné sa uhrádza na čislo účtu:
  Prima banka – SK4056000000001804146018
 • STRAVNÉ -
  Celodenná strava – 1,27  (desiata, obed, olovrant)                                 Poldenná strava – 1,02  (desiata, obed)
  Stravné sa uhrádza na čislo účtu:
  Prima banka – SK5456000000001804144020
 • Poplatok ZRŠ - 40,- eur/polrok
  prosíme o úhradu poplatku ZRŠ do 31.10.2018
  číslo účtu  - SK79 8330 0000 0020 0148 0375

Variabilný symbol pri úhrade stravného je odvodený od triedy (A-1, B-2…G-7) a mesiaca (sept.-9, okt.-10…jún-6). Napr.: dieťa z triedy C za mesiac september má na šeku VS 39, z triedy E za december  má VS 512…

Príspevok na réžiu zariadeniu školského stravovania vo výške 0,10 € na deň na 1 dieťa. (celková suma poplatku podľa dní v mesiaci).

Poplatky za stravu a školné sa uhrádzajú vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.Prosíme rodičov, aby poplatky uhrádzali bankovým prevodom.

 

 

Poplatok za školné sa bude uhrádzať mesačne, pre lepšiu kontrolu prosíme do poznámky pre prijímateľa napísať aj meno dieťaťa.

                                                                                                                      Ďakujeme

    Ako to u nás býva

Prevádzka MŠ:

Materská škola je otvorená v čase od 6,30 do 17,00 hod. 

Pre triedy A, B, C (obj. 16) je otvorená zberná  trieda B, pre triedy D, E, F, G (obj. 17) je otvorená zberná trieda Dv rannom čase 6,30 – 7,30  a poobednom čase 16,30 – 17,00.

Vzhľadom na to, že jednou z pani učiteliek v triede C je pani riaditeľka, budú sa deti z triedy C  denne deliť od 15:30-16:30 podľa rozpisu v triede, od 16:30 – zberná trieda.

Príchod detí do MŠ do 8:00 hod. ak nie je z vážnych dôvodov dohodnuté inak (napr. návšteva lekára)

Prosíme rodičov, aby po vyzdvihnutí dieťaťa hneď opustili areál MŠ kvôli bezpečnosti ostatných detí.

Denný poriadok:

začiatok prevádzky o 6,30 /6,30 – 7,30 zberná trieda/ – hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

8,00 – 8,30 – zdravotné cvičenia

8,30 – 9,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

9,00 …       – vzdelávacie aktivity

…       – 11,30 – pobyt vonku

11,30 – 12,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)

- odpočinok

14,30 – 15,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)

koniec prevádzky o 17,00 /16,30 – 17,00 zberná trieda/ – vzdelávacie aktivity, krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí

 • Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Hry a činnosti podľa výberu detí sú zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do materskej školy a odchádzania popoludní. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity. Pri navodzovaní obsahu hier a činností podľa výberu detí sa kladie dôraz na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb.
 • Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku). Patrí k vopred plánovaným činnostiam. Môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri (herňa, telocvičňa), ako aj v exteriéri materskej školy (školský dvor, terasa, ihrisko a.i.).
 • Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí. Časové trvanie vzdelávacej aktivity musí rešpektovať schopnosti a potreby detí, ich vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.
 • Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. Ak sa pobyt vonku skráti alebo nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede alebo telocvični (ak ju materská škola má).
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu sa zabezpečujú v pevne stanovenom čase, pričom sa odporúča dodržať trojhodinový interval medzi podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy.
 • Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí. Ležadlá musia byť zdravotne nezávadné. Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút. Nesmie sa narúšať realizáciou krúžkovej činnosti.Krúžková činnosť v MŠ:

V školskom roku 2018/2019 máme v ponuke tieto krúžky:

TANEČNÝ KRÚŽOK - utorok poobede (časy budú upresnené podľa záujmu starších detí)

 

    Rada školy pri Materskej škole Borská 4, 841 04 Bratislava

Rada školy je podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iniciatívy a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Plní aj funkciu výberovej komisie na riaditeľa materskej školy.

Zloženie rady školy:

1. Vrbová Jana – predseda RŠ, za PZ             jankavrbova@gmail.com

2. Olgyayová Zuzana, za PZ                            zuzankao89@gmail.com 

3. Parajková Dana, za NZ                                 parajkovadana@azet.sk

4. Mgr. Poláková Elena, za Z                           elena.polakova@karlovaves.sk

5. Ing. Lenč Peter, za Z                                     peter.lenc@gmail.com

6. Ing. Mgr. Zemanová Anna, za Z                 zemanh@pdcs.sk

7. Mgr. Bošániová Michala, za R                    michala.bosaniova@gmail.com

8. Ing. Dúbravská Monika, za R                     stankovamonika@hotmail.com

9. Judr. Strážnická Alexandra, PhD., za R   alastraznicka@gmail.com

PZ – pedagogický zamestnanec, NZ – nepedagogický zamestnanec, Z – zriaďovateľ, R – rodič

 

Štatút rady školy: StatutRS

Výročná správa šk.r.2017/18: Vyrocna_sprava sk.r.2017:18

    Prevádzka v mesiaci AUGUST – Rozpis tried

Milí rodičia,
pre tých, ktorí nahlásili deti do našej škôlky v mesiaci AUGUST, nech sa páči, rozpis tried. Prosím rodičov o pochopenie, kedže sme to skladali podľa počtov a niektorí súrodenci v jednej triede nie sú spolu, určite spolu vačšinu času budú vonku, taktiež je možné, že nastúpi iný počet detí, ako mali a môže nastať aj menšia zmena.

V triede A: deti z MŠ Borská – A, E, F, G + MŠ Adámiho
V triede B: deti z MŠ Borská – B, D + MŠ Kolískova
V triede C: deti z MŠ Borská – C + MŠ Fullu
V triede D: deti z MŠ Majerníková 11
V triede E: deti z MŠ Suchohradská + MŠ Pod Rovnicami

Deťom prosíme priniesť prezuvky, pyžamo, nejaké veci na prezlečenie(podpísané) ak sa náhodou oblejú…, potvrdenia o zaplatení strava, školné.
!!V prvý deň nástupu poprosíme podpísať každého čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (dostanete v triede)!! Rodičia detí z MŠ Pod Rovnicami poprosíme ešte o jeden podpis viac, taktiež budú dokumenty v triede.
Ďakujeme

Užívajte si prázdniny a každú voľnú chvíľku s deťmi 

1 2