Pre rodičov predškolákov

Milí rodičia detí, ktoré sa chystajú od septembra do školy,

na Základnej škole Karloveská 61, s ktorou spolupracujeme sa dňa 10.4. 2018 bude konať deň otvorených dverí v čase od 15:00 do 18:00, kde vás srdečne pozývajú a 20.4 o 15:00-18:00 a 21.4. o 8:00-12:00 bude zápis do prvého ročníka.

Dostali sme usmernenie z MiÚ BA – Karlova Ves, kde nás žiadajú, aby sme oboznámili rodičov, že zákon jednoznačne určuje, že dieťa môžte zapísaž iba do jednej ZŠ. Vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti BA-KV č. 1/2017 o školských obvodoch v KV sú uvedené ZŠ a ich spádové oblasti, z ktorej musia dieťa prijať.

Máte však právo navštíviť zápisy viacerých škôl vo vašom okolí, porozprávať sa s pani učiteľkami, ale zapísať dieťa len na jednu z vlastného výberu. Ide totiž o prípravu počtu tried, učiteľov, objednanie učebníc a pod. A hlavne ide o to, že riaditeľ rozhodnutím prijíma žiakov podľa príslušných školských obvodov povinne, zo zákona a o žiakoch z iných školských obvodov  rozhoduje o prijatí až vtedy, keď má voľné miesta a vytvorené podmienky na rijatie dieťaťa z iných školských obvodov.

T.z.: dieťa má školu, ktorá je povinná ho prijať a zapísať, ale rodič má možnosť výberu školy pre svoje dieťa, ale tam ho prijmú až vtedy, keď majú voľné miesta (týka sa školy mimo šk. obvodu).

    Plenárne rodičovské združenie 21.2.2018

Dňa 21.2.2018  o 16:30 hod. sa bude konať v MŠ plenárne (celoškolské) rodičovské združenie  v triede C. Po jeho skončení, triedne rodičovské združenie.

    Deň otvorených dverí

Dňa 15.3.2018 Vás srdečne pozývame na deň otvorených dverí do materskej školy. Vstúpiť do našich priestorov budete môcť v týchto časoch 9:00-11:00 a 15:00-16:00, kedy sa deti venujú svojim aktivitám a nie sú v jedálni, alebo nemajú čas odpočinku.

Tešíme sa na vašu návštevu.
Kolektív zamestnancov MŠ

    Najbližšie podujatia

15.2.2018 - Hudobné divadielko “O neposlušnom medvedíkovi” - presunuté na 20.2.2018

22.2.2018 - Karneval

2.3.2018 - Návšteva knižnice – Marec, mesiac knihy (staršie deti)

15.3.2018 - Deň otvorených dverí (9:00-11:00, 15:00-16:00)

19.3.2018 - Pesničkové divadielko “Sofia I.”

22.3.2018 - Návšteva ZŠ Karloveská 61 u prváčikov - týka sa iba predškolákov

 23.3.2018 - Beseda “Ako vzniká kniha” s SPN – Mladé letá 

26.3. a 28.3.2018 - Eko výchova – besedy o triedení odpadu a recyklácii batérií

3.5.2018 - Divadielko “Jurko a prasiatka” (pre menšie deti)

4.-8.6.2018 - plavecký kurz (pre predškolákov)

 

?? = dátum upresníme

Pripravujeme aj spoločné poobedia pre rodičov s deťmi ;-)

 

S deťmi sa zapájame do rôznych výziev a súťaží (samozrejme podľa vekových možností a príležitostí) :-) …viac info bude v extra ozname

-ak nemáme uvedené triedy, alebo vekovú kategóriu, program platí pre všetky deti

    Podujatia a aktivity, ktoré sme absolvovali 2017/2018

4.9.2017 - Privítanie detí v novom školskom roku s kúzelníkom Petrom Šestákom

11.10.2017 - Návšteva divadla Malá scéna “O nenažratom papagájovi” (tr. F a G)

26.10.2017 - Jesenné tvorivé dielničky

10.11.2017 – Sférické kino, “Priatelia v ľudskom tele”, pre vačšie deti

28.11.2017 – Bábkové divadielko “Medovníkový domček”, predstavenie pre menšie deti

20.-24.11.2017 – kurz korčuľovania (pre predškolákov a deti strednej triedy podľa záujmu)

7.12.2017 – Mikulášska čižmička, divadielko spojené s návštevou Mikuláša v našej MŠ

13.12.2017 – Sférické kino, “Priatelia v ľudskom tele”, pre vačšie deti

14.12.2017 – Vianočné dielničky

31.1.2018 - Návšteva interaktívnej výstavy IZMY a IZBY v Bibiane (triedy F a G)

    Súťaže a výzvy, do ktorých sme sa zapojili, alebo na nich pracujeme 2017/2018

     Eko výchova 

Besedy s deťmi predškolského veku o triedení odpadu a recyklácií baterií, ktoré sa budú konať koncom marca, budú spojené aj so zberom použitých batérií. Prosíme preto aj rodičov a priateľov našej škôlky, aby použité batérie po dodaní zberných nádob do našej MŠ odvzdali u nás. Pre najlepších zberačom na konci kalendárneho roka čakajú aj odmeny (bude sa vyhodnocovať množstvo/váha vyzbieraných batérií).

Nádoby na zber batérií, by mali doraziť do našej MŠ najneskôr v piatok 16.2., takže od daľšieho týždňa vyhlasujeme začiatok zberu :)

     Výtvarná súťaž

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlasujú XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ

uzávierka doručenia prác do okresného kola je 20.februára – práce sú odoslané ;-)

      Online seminár na portáli LaBak.net

od januára 2018, začína online seminár (súťaž) aj pre skupinky detí materských škôl, kde sa budeme pri riešení úloh hrať a zisťovať ako to na tomto svete chodí.

Labák je celoslovenská súťaž pozostávajúca zo súťažných 4 kôl z oblasti biológie, chémie, fyziky a matematiky.

-za našu škôlkua hlavne za svoju skupinku bude bojovať 7 skupín detí … 4 skupinky z triedy G pod vedením Zuzky O. a 3 skupinky z triedy F pod vedením Alenky R.

 

    Výtvarná súťaž

Vyhlasovateľ 23. ročníka Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 – Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) preto vyzýva mladých umelcov, aby vytvorili výtvarné umelecké diela, v ktorých sa bude odrážať ich pohľad na nutné ZMENY či PREMENY v našom spôsobe života podmienené KLIMATICKÝMI ZMENAMI.

uzávierka doručenia prác koniec marca 2018 – určite sa zapájame ;-)

 

    Domestos pre školy

aj vďaka nášmu OZ, sme sa mohli zapojiť do súťaže domestosom. Deti v čase od Septembra do konca Decembra 2017 plnili zadané úlohy, rodičia a naši priatelia zbierali pokladničné bločky. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, no hlavne našim detičkám za aktivitu, podarilo sa nám vyhrať jednu z vedľajších cien – produkty od firmy Domestos. Zoznam výhercov VÝHERCOVIA Domestos pre skoly

 

     Medzinárodná výtvarná súťaž, k svetovému dňu potravín

v mesiaci október 2017 sme odoslali výtvarné práce niektorých detí z tried F a G do medzinárodnej súťaže “Change the future of migration. Invest in food security and rural development.”

Výhercovia sú už známi, my sme boli zúčastnení.

    Poplatky

 • ŠKOLNÉ – 19,80 € za mesiac na dieťa
  Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky poplatok neuhrádzajú
  Školné sa uhrádza na čislo účtu:
  Prima banka – SK4056000000001804146018
 • STRAVNÉ -
  Celodenná strava – 1,27  (desiata, obed, olovrant)                                 Poldenná strava – 1,02  (desiata, obed)
  Stravné sa uhrádza na čislo účtu:
  Prima banka – SK4056000000001804144020

Variabilný symbol pri úhrade stravného je odvodený od triedy (A-1, B-2…G-7) a mesiaca (sept.-9, okt.-10…jún-6). Napr.: dieťa z triedy C za mesiac september má na šeku VS 39, z triedy E za december  má VS 512…

Príspevok na réžiu zariadeniu školského stravovania vo výške 0,10 € na deň na 1 dieťa. (celková suma poplatku podľa dní v mesiaci).

Poplatky sa uhrádzajú vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.Prosíme rodičov, aby poplatky uhrádzali bankovým prevodom. Poplatok za školné sa bude uhrádzať mesačne, pre lepšiu kontrolu prosíme do poznámky pre prijímateľa napísať aj meno dieťaťa.

                                                                                                                      Ďakujeme

    Poplatok ZRŠ

Na celoškolskom rodičovskom združení bol odsúhlasený poplatok ZRŠ 40,- eur/polrok, preto vás prosíme o úhradu poplatku ZRŠ za 1. polrok vo výške 40,- eur na číslo účtu OZ:

SK84 0200 0000 0030 9656 7653

 Poplatok prosíme uhradiť prevodom na účet do 31.10.2017.          Ďakujeme

    Zoznam vecí pre deti do MŠ pre šk.r. 2017/2018

-Kópia  kartičky zdravotnej poisťovne

Veci označené menom:

-Papuče

-Pyžamo

-Náhradné oblečenie – všetko prosíme podpísať!!!!!

-Ruksak – potrebné pri prenášaní vecí napr.: v piatok -  domov pyžamo, a pod.

-Vankúšik – podľa potreby

Ostatné :

-Nepremokavá plachta – malým deťom do triedy  (B,C)

-Tekuté mydlo              1 ks

-WC papier (rolky)                   4 ks

-Hygienické vreckovky – vyťahovacie   2 bal.

-Vlhčené vreckovky ( len tie čo sú určené do WC)

 

 

 

           

 

 

    Príchod detí do MŠ

Príchod detí do MŠ je do 8:00 hod.

Prosíme rodičov, aby tento čas dodržiavali, kedže o 8:00 hod. sa nahlasuje počet detí pre kuchyňu a začína spoločná výchovno-vzdelávacia činnosť. Neskoršie príchody je potrebné nahlásiť telefonicky do 8:00 hod., prípadne pred daným dňom učiteľke.

Ďakujeme za pochopenie

 

 

1 2