Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ v šk. roku 2019/2020

Vážení rodičia,

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2019/2020 si môžate vyzdvihnúť osobne v meterskej škole dňa 11. a 12.6. (utorok a streda) medzi 8:00 a 16:30 hod.

Ak si z nejakého dôvodu rozhodnutie nevyzdvihnete osobne, bude vám zaslané poštou.

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin Júl/August

Vážení rodičia,

počas letných prázdnin je materská škola Borská mimo prevádzku. Mestská čast BA-Karlova Ves ponecháva v prevádzke:

v mesiaci JÚL : MŠ Majerníková 11, MŠ Adámiho, MŠ L. Sáru
v mesiaci AUGUST: MŠ Kolískova, MŠ Suchohradská

Záujem o náhradnú škôlku môžte nahlásiť triednym učiteľkám. Prosíme však, aby ste nahlasovali záujem záväzne, nie len pre istotu.

Ďakujeme za pochopenie

    Zápis detí do materskej školy na šk.r. 2019/2020

   Prijímanie detí na predprímarne vzdelávanie

do Materskej školy, Borská 4, Bratislava, Karlova Ves

sa uskutoční v termíne:

od 29.4.2019 do 10.5.2019

      Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole na DOD, v priebehu apríla 2018 počas pracovných dní od 6,30 hod. do 17,00 hod., alebo stiahnuť na stránke MČ Karlova Ves - www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/skolstvo/

Žiadosť o prijatie dieťaťa si  môžte stiahnuť aj tu Žiadosť-o-prijati-do-MŠ-2019

V žiadosti musí byť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, podpisy oboch zákonných zástupcov.

Vyplnené žiadosti bude osobne prijímať riaditeľka MŠ, alebo v opačnej zmene jej zástupkyňa. (nájdete ich v riaditeľni alebo vtriede C – pani riaditeľka, v triede G – pani zástupkyňa v čase od 7:30 do 16:30)

Podmienky prijatia:

 • Zo zákona spravidla od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné,
 • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • ďalšie podmienky: prednostne sa môže prijať dieťa, ktoré má súrodenca v materskej škole a spĺňa podmienky veku.

Ako má postupovať zákonný zástupca (ďalej len „rodič“):

 1. Podať písomnú žiadosť (napísať, resp. vyplniť vzorové tlačivo žiadosti) o prijatie s údajmi podľa vzoru tlačiva žiadosti. Žiadosť o prijatie podpísať oboma rodičmi.
 2. Súčasťou žiadosti s požadovanými údajmi je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v MŠ zúčastňujú. Ich dôležitosť a korektnosť vyplnenia sa ukazuje najmä v prípadoch ak má dieťa epilepsiu, alebo je liečené na cukrovku či iné ochorenie.
 3. V prípade záujmu o prijatie dieťaťa s identifikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je nutné jeho prijatie konzultovať osobne s riaditeľkou MŠ, rodič v tomto prípade podáva žiadosť podľa vzoru, resp. na tlačive žiadosti a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Prijímanie dieťaťa so ŠVVP školský zákon a vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá povinnosť ich prijať ak materská škola nemá vytvorené podmienky na jeho prijatie.
 4. V prípade dieťaťa MŠ, ktoré má rozhodnutím riaditeľa základnej školy odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, je do času konca školského roka (do 30.6.) dieťaťom príslušnej MŠ, ktorú navštevovalo. To znamená, že ak bude pokračovať v dochádzke do MŠ nejde o nové prijatie dieťaťa do MŠ, ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní.
 5. V prípade uzatvorenia osobného spisu dieťaťa v MŠ na základe oznámenia rodičmi, že dieťa už v júli či v auguste (v čase prázdnin) nebude navštevovať MŠ, a v auguste predloží rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, v takomto prípade musí rodič podať novú žiadosť aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ako nový nástup; ide o nové prijatie.

Ďalšie informácie:

 • Žiadosť môže rodič podať osobne (odporúčame), ale aj písomne poštou, e-mailom ako sken žiadosti s podpismi oboch rodičov a potvrdením lekára.
 • Rodič dieťaťa môže podať aj viacero žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v Karlovej Vsi. Odporúčame však toto uviesť na žiadosti o prijatie a podčiarknuť tú, o ktorú má najväčší záujem. Uvedené pomôže pri spoločnom rozhodovaní na dislokačnom stretnutí riaditeliek materských škôl s najvhodnejším umiestnením.
 • Osobná účasť dieťaťa sa pri podaní žiadosti nevyžaduje.
 • Odporúčame rodičom s dieťaťom navštíviť MŠ v čase dní otvorených dverí.
 • Bližšie informácie k prijímaniu detí podá rodičom každá riaditeľka alebo zástupkyňa riaditeľky MŠ osobne v čase prijímania žiadostí alebo telefonicky, alebo školské oddelenie Miestneho úradu/Školský úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na telefónnom čísle 02/707 11 221, 223
 • písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ najneskôr do 14. 06. 2019

 

Na rozhodnutie riaditeľky o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, preto sa v rozhodnutí neuvádza poučenie o opravnom prostriedku („odvolaní“), ale každý rodič má možnosť požiadať riaditeľku MŠ o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ

 

Ľubica Kováčiková
riaditeľka materskej školy

Text dokument k prijímaniu detí: prijímanie detí do MŠ

Finančná dotácia stravy pre “predškolákov”

Vážení rodičia,

podávame informáciu k finančným dotáciám na stravu pre predškolákov – “obedy zadarmo”.
Výška celodennej stravy je 1,27 € + 0,10 € réžia/deň, však finančná dotácia je v sume 1,20 €/deň.
Zriaďovateľ poníži v zmysle zákona úhradu príspevku na nákup potravín rodiča o 1,20 €. Z toho vyplýva, že rodič bude platiť za jeden deň 0,07 € (potraviny) + 0,10 € (réžia).

Upozorňujeme, že dotácia sa poskytuje iba v deň, keď sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stravu. Ak dieťa do materskej školy nepríde, rodič ho neodhlási a kuchyňa preň navarí celodennú stravu, rodič ju bude musieť uhradiť.

“Karlova Ves – Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom”

“Milí rodičia,

Naša materská škola je zapojená do programu “Karlova Ves – Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom”. Projekt nevyhnutne potrebuje aj zapojenie rodičov. Vaše dieťa Vám z materskej školy prinesie dotazník na anonymné vyplnenie. Bude k nemu tiež priložený vysvetľujúci list starostky našej mestskej časti. Po vyplnení dotazník pošlite naspäť po dieťati najneskôr do piatku 21.12.2018. Vyplnenie dotazníku rodičmi nie je povinné, no tento projekt sa bez aktívneho zapojenia rodičov nemôže zrealizovať. 

Želáme Vám krásne vianočné sviatky.”

 

    Zoznam vecí pre deti do MŠ pre šk.r. 2018/2019

-Kópia  kartičky zdravotnej poisťovne

Veci označené menom:

-Papuče

-Pyžamo

-Náhradné oblečenie – všetko prosíme podpísať!!!!!

-Ruksak – potrebné pri prenášaní vecí napr.: v piatok -  domov pyžamo, a pod.

-Vankúšik – podľa potreby

Ostatné :

-Nepremokavá plachta (nepremokavá podložka pod plachtu 120x60cm) – malým deťom do triedy  (A,B)

-Vlhčený toaletný papier-nie utierky, ak je potrebné (do skrinky dieťaťa)

 

 

 

           

 

 

    Najbližšie podujatia

6.6.2019 - MDD – oslava dňa detí 15:00-17:00 v areáli MŠ s animačným programom a atrakciami (môžu prísť aj rodičia)

??.6.2019 - Športový deň

?? = dátum upresníme

 

S deťmi sa zapájame do rôznych výziev a súťaží (samozrejme podľa vekových možností a príležitostí) :-) … viac info bude v extra ozname

*ak nemáme uvedené triedy, alebo vekovú kategóriu, program platí pre všetky deti

    Súťaže a výzvy, do ktorých sme sa zapojili, alebo na nich pracujeme 2018/2019

Výtvarná súťaž

Zaslali sme výtvarné práce detí z triedy G, do celoslovenskej výtvarnej súťaže s témou “Moja mama je superhrdina”.

Súťaž sme nevyhrali, ale zúčastnili sme sa :-)

 

Výtvarná súťaž

Zaslali sme výtvarné práce detí z tried C, D a G, do celoslovenskej a medzinárodnej výtvarnej súťaže “Pramienok”. Držte nám palce ;-)   Vyhlásenie výsledkov 31.12.2018

Súťaž sme nevyhrali, ale zúčastnili sme sa :-)

     Eko výchova 

Besedy s deťmi predškolského veku o triedení odpadu a recyklácií baterií, budú spojené aj so zberom použitých batérií. Prosíme preto aj rodičov a priateľov našej škôlky, aby použité batérie odvzdali u nás do zberných nádob, ktoré sú umiestnené v triede B a triede D. Pre najlepších zberačom na konci kalendárneho roka čakajú aj odmeny (bude sa vyhodnocovať množstvo/váha vyzbieraných batérií).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu. Podarilo sa nám vyhrať pre detičky kúzelnícke vystúpenie, ktoré bolo vo februári a získali sme od spoločnosti SEWA Zelený certifikát pre našu škôlku.

Snímka obrazovky 2019-03-29 o 19.50.12

Týmto však nekončíme,… pokračujeme ďalej v zbere :-)

      Online seminár na portáli LaBak.net

od septembra 2018, začína opäť online seminár (súťaž) aj pre skupinky detí materských škôl, kde sa budeme pri riešení úloh hrať a zisťovať ako to na tomto svete chodí.

Labák je celoslovenská súťaž pozostávajúca zo súťažných 4 kôl z oblasti biológie, chémie, fyziky a matematiky.

-za našu škôlkua hlavne za svoju skupinku budú bojovať 4 skupinky detí z triedy G pod vedením Zuzky O. a  Alenky R.

 

Domestos pre školy

vďaka nášmu OZ, sme sa opäť mohli zapojiť do súťaže domestosom. Deti v čase od Septembra do konca Decembra 2018 plnia zadané úlohy, pri ktorých si osvojujú hygienické návyky, rodičia a naši priatelia môžu zbierali pokladničné bločky s položkami produktov domestos a priniesť ku nám do škôlky, prípadne ich sami  zaregistrovať na stránke domestospreskoly.sk . 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, no hlavne našim detičkám za aktivitu, podarilo sa nám vyhrať jednu z vedľajších cien – produkty od firmy Domestos v hodnote 260,- eur.

 

 

    Podujatia a aktivity, ktoré sme absolvovali 2018/2019

4.9.2018 - Privítanie nového školského roka s interaktívnym žonglérskym programom :-) (triedy A, B a C)

5.9.2018 - Privítanie nového školského roka s interaktívnym žonglérskym programom :-) (triedy D, E, F a G)

19.9.2018 - Rodičovské združenie o 16.30 hod. v triede C

20.9.2018 - Paci Pac v škôlke

9.10.2018 - “BAB” poriadaný domom umanie pre deti BIBIANA v DK Dúbravka (predškoláci)

25.10.2018 - Jesenné dielničky -popoludnie s rodičmi

12.-16.11.2018 - Kurz korčuľovania (predškoláci)

20.11.2018 - Hudobné divadielko “O dvanástich mesiačikoch”

3.12.2018 - Mikuláš v MŠ (divadielko “Anjelske pierko” )

13.12.2018 - Vianočné dielničky – poobedie s rodičmi (popoludnie s rodičmi)

16.1.2019 - Plenárne rodičovské združenie, triedne RZ

31.1.2019 - Výchovný koncert “Hudbou okolo Európy” (Johann Strauss Violin & Piano) *staršie deti

5.2.2019 - Kúzelnícke vystúpenie (výhra cez projekt SEWA – Zbierame batérie so Šmudlom)

13.-14.2.2019 - Depistáž predškoláci G

19.2.2019 - Karneval

20.-21.2.2019 - Depistáž predškoláci E

5.3.2019 - Sférické kino (vesmírne dobrodružstvá – príbehy k vzdelávacej téme)

13.3.2019 - Rodičovské združenie, pre rodičov “predškolákov” (s pani učiteľkami zo ZŠ Karloveská 61)

14.3.2019 - Návšteva knižnice (predškoláci)

19.3.2019 - Deň otvorených dverí (9:00-11:00, 15:00-16:00)

27.3.2019 - Návšteva prváčikov v ZŠ Karloveská 61 (predškoláci)

15.4.2019 - “Zdravé oči v škôlke” 

29.4.2019 - Kozliatka a vlk – divadlo Nová scéna (predškoláci)

14.5.2019 - Výlet do Abelandu – prehliadka gazdovskej dedinky (triedy C a D)

15.5.2019 - Divadielko Tdpaslík (menšie deti)

16.5.2019 - Výlet do Abelandu – prehliadka gazdovskej dedinky + aktivity (triedy E a G)

20.-24.5.2019 - Kurz plávania

30.5.2019 - Exkurzia na jahodové polia (preškoláci, cez projekt školské ovocie)

    Príchod detí do MŠ

Príchod detí do MŠ je do 8:00 hod.

Prosíme rodičov, aby tento čas dodržiavali, kedže o 8:00 hod. sa nahlasuje počet detí pre kuchyňu a začína spoločná výchovno-vzdelávacia činnosť. Neskoršie príchody je potrebné nahlásiť telefonicky do 8:00 hod. daného dňa, na mobilné číslo: 0911/871349, prípadne pred daným dňom učiteľke.

Vstupné brány do areálu sa budú zamykať v časoch 9:00- 12:00 a 13:00-15:00, ak máte naplánovaný príchod od lekára, resp. neskorší nahlásený príchod v týchto časoch, prosím volajte tak isto mobilné tel. číslo 0911/871349, príde vám odomknúť jeden z prevádzkových zamestnancov.

Ďakujeme za pochopenie

 

 

1 2