Príchod detí do MŠ

Príchod detí do MŠ je do 8:00 hod.

Prosíme rodičov, aby tento čas dodržiavali, kedže o 8:00 hod. sa nahlasuje počet detí pre kuchyňu a začína spoločná výchovno-vzdelávacia činnosť. Neskoršie príchody je potrebné nahlásiť telefonicky do 8:00 hod., prípadne pred daným dňom učiteľke.

Ďakujeme za pochopenie

 

 

    Rada školy pri Materskej škole Borská 4, 841 04 Bratislava

Rada školy je podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iniciatívy a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Plní aj funkciu výberovej komisie na riaditeľa materskej školy.

Zloženie rady školy:

1. Vrbová Jana – predseda RŠ, za PZ             jankavrbova@gmail.com

2. Olgyayová Zuzana, za PZ                            zuzankao89@gmail.com 

3. Parajková Dana, za NZ                                 parajkovadana@azet.sk

4. Mgr. Poláková Elena, za Z                           elena.polakova@karlovaves.sk

5. Ing. Lenč Peter, za Z                                     peter.lenc@gmail.com

6. Ing. Mgr. Zemanová Anna, za Z                 zemanh@pdcs.sk

7. Mgr. Bošániová Michala, za R                    michala.bosaniova@gmail.com

8. Ing. Dúbravská Monika, za R                     stankovamonika@hotmail.com

9. Judr. Strážnická Alexandra, PhD., za R   alastraznicka@gmail.com

PZ – pedagogický zamestnanec, NZ – nepedagogický zamestnanec, Z – zriaďovateľ, R – rodič

 

Štatút rady školy nájdete …

    Dokumenty na stiahnutie a legislatíva

ŠKOLSKÝ PORIADOK: Školský poriadok MŠ Borska

Dodatok k školskému poriadku č.1: dodatok k školskému poriadku č.1

Prihláška do MŠ:

Žiadosť o prijatie dieťaťa si  môžte stiahnuť aj tu: Žiadosť-o-prijati-do-MŠ

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní:

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní našej MŠ – stiahnite prosím obe tlačivá: Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné a Vyhlásenie 2018 DP 2017 editovateľné OZBorská4

Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete tu:  Vyhlasenie rodica o bezinfekcnosti

 Splnomocnenie na preberanie dieťaťa: Splnomocnenie

Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ: žiadosť prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky do MŠ: žiadosť ukončenie dochádzky

Denný poriadok na stiahnutieDENNÝ PORIADOK

Školský vzdelávací program: školský vzdelávací program

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2016/2017: Správa VVC 20162017

        Komu by sa chcelo ďalej čítať, máme v ponuke aj trošku z legislatívy týkajúcej sa MŠ ;-)

306/2008 o materských školách

188/2015 (doplnenie školský zákon)

245/2008 školský zákon

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

 

 

 

    Ako to u nás býva

Prevádzka MŠ:

Materská škola je otvorená v čase od 6,30 do 17,00 hod. 

Pre triedy A, B, C (obj. 16) je otvorená zberná  trieda B, pre triedy D, E, F, G (obj. 17) je otvorená zberná trieda E, v rannom čase 6,30 – 7,30  a poobednom čase 16,30 – 17,00.

Vzhľadom na zmenu organizácie sa deti z triedy F  budú denne deliť od 15:30-16:30 podľa rozpisu v triede, od 16:30 – zberná trieda.

Prosíme rodičov, aby po vyzdvihnutí dieťaťa hneď opustili areál MŠ kvôli bezpečnosti ostatných detí.

Denný poriadok:

začiatok prevádzky o 6,30 /6,30 – 7,30 zberná trieda/ – hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

8,00 – 8,30 – zdravotné cvičenia

8,30 – 9,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

9,00 …       – vzdelávacie aktivity

…       – 11,30 – pobyt vonku

11,30 – 12,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)

- odpočinok

14,30 – 15,00 – činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)

koniec prevádzky o 17,00 /16,30 – 17,00 zberná trieda/ – vzdelávacie aktivity, krúžková činnosť, hry a činnosti podľa výberu detí

  • Hry a činnosti podľa výberu detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry. Ich súčasťou je dopoludnia aj ranný filter prípadne aj ranný kruh. Hry a činnosti podľa výberu detí sú zaraďované ako samostatná organizačná jednotka počas prichádzania detí do materskej školy a odchádzania popoludní. Súbežne s nimi sa môžu uskutočňovať aj vzdelávacie aktivity. Pri navodzovaní obsahu hier a činností podľa výberu detí sa kladie dôraz na uplatňovanie ich individuálnych záujmov a potrieb.
  • Zdravotné cvičenie sa realizuje každý deň v určitom čase zásadne pred jedlom (spravidla pred desiatou) s podmienkou dodržiavania hygienických zásad (vo vyvetranej miestnosti, prípadne vonku). Patrí k vopred plánovaným činnostiam. Môže sa zaradiť aj viackrát v priebehu dňa a môže sa realizovať tak v interiéri (herňa, telocvičňa), ako aj v exteriéri materskej školy (školský dvor, terasa, ihrisko a.i.).
  • Vzdelávacie aktivity sú aktivitami vzťahujúcimi sa na sprostredkovanie plánovaných vzdelávacích obsahov jednotlivých vzdelávacích oblastí. V rámci vzdelávacích aktivít sa vytvára nosný priestor na postupné dosahovanie výkonových štandardov. Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako samostatná organizačná jednotka alebo môžu byť súčasťou všetkých ostatných denných činností. Sú realizované ako individuálne, skupinové alebo frontálne aktivity detí. Časové trvanie vzdelávacej aktivity musí rešpektovať schopnosti a potreby detí, ich vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.
  • Pobyt vonku plní okrem pedagogickej a rekreačnej aj významnú zdravotnú funkciu. Súčasťou pobytu vonku sú najmä spontánne pohybové aktivity, voľné hry podľa výberu detí a vychádzka mimo areálu materskej školy. V rámci pobytu vonku môžu byť zaradené aj vzdelávacie aktivity a zdravotné cvičenie tak, aby bol ponechaný dostatok času na spontánne hry a pohybové aktivity detí. Realizuje sa každodenne, skrátiť, či úplne vynechať sa môže len z dôvodu mimoriadne nepriaznivých meteorologických podmienok. Ak sa pobyt vonku skráti alebo nerealizuje, je potrebné zabezpečiť podmienky na pohybovú aktivitu detí v triede alebo telocvični (ak ju materská škola má).
  • Činnosti zabezpečujúce životosprávu sa zabezpečujú v pevne stanovenom čase, pričom sa odporúča dodržať trojhodinový interval medzi podávanými jedlami (desiata, obed, olovrant). Čas podávania jedla sa stanovuje podľa podmienok prevádzky materskej školy.
  • Odpočinok sa zaraďuje po obede, pričom jeho trvanie závisí od potrieb detí. Ležadlá musia byť zdravotne nezávadné. Minimálne trvanie odpočinku je 30 minút. Nesmie sa narúšať realizáciou krúžkovej činnosti.Krúžková činnosť v MŠ:

V školskom roku 2017/2018 máme v ponuke tieto krúžky:

TANEČNÝ KRÚŽOK

bude sa realizovať UTORKY poobedia:
14:30-15:00 – A
15:05-15:35 – B+C
15:00-15:30 – D+F
15:40-16:10 – E+G

ANGLICKÝ JAZYK

bude sa realizovať PONDELKY a STREDY poobedia.

14:45-15:15 – A, B, C – začiatočníci
15:15-15:45 – A, B, C – pokročilí
15:45-16:15 – D, E, F
16:15-16:45 – G

 

    Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Karlova Ves

Interný predpis zo dňa 20.júla 2017

Príkaz starostky o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

 Podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.2/2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnu úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 23.júna 2015 určujem výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole prispeva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (ďalej len “príspevok”) mesačne na jedno dieťa.

Čl. I

 Výška príspevku sa stanovuje sumou 19,80 Eur mesačne na jedno dieťa.

Čl. II

 Výberom tohto príspevku určujem riaditeľa príslušnej materskej školy.

Čl. III

 Tento príkaz nadobúda účinnosť 1.septembra 2017.

                                                                                                  Dana Čahojová, v.r.

                                                                                                          starosta

1 2