Rada školy pri Materskej škole Borská 4, 841 04 Bratislava

Rada školy je podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iniciatívy a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Plní aj funkciu výberovej komisie na riaditeľa materskej školy.

Zloženie rady školy:

1. Vrbová Jana – predseda RŠ, za PZ             jankavrbova@gmail.com

2. Olgyayová Zuzana, za PZ                            zuzankao89@gmail.com 

3. Parajková Dana, za NZ                                 parajkovadana@azet.sk

4. Mgr. Poláková Elena, za Z                           elena.polakova@karlovaves.sk

5. Ing. Lenč Peter, za Z                                     peter.lenc@gmail.com

6. Ing. Mgr. Zemanová Anna, za Z                 zemanh@pdcs.sk

7. Mgr. Bošániová Michala, za R                    michala.bosaniova@gmail.com

8. Ing. Dúbravská Monika, za R                     stankovamonika@hotmail.com

9. Judr. Strážnická Alexandra, PhD., za R   alastraznicka@gmail.com

PZ – pedagogický zamestnanec, NZ – nepedagogický zamestnanec, Z – zriaďovateľ, R – rodič

 

Štatút rady školy nájdete …

    Dokumenty na stiahnutie a legislatíva

ŠKOLSKÝ PORIADOK: Školský poriadok MŠ Borska

Prihláška do MŠ:

Žiadosť o prijatie dieťaťa si  môžte stiahnuť aj tu vo formáte .DOC

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní:

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní našej MŠ – stiahnite vo formáte - .DOC

Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete tu:  Vyhlasenie rodica o bezinfekcnosti

 Splnomocnenie na preberanie dieťaťa: Splnomocnenie

Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ: žiadosť prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky do MŠ: žiadosť ukončenie dochádzky

Denný poriadok na stiahnutieDENNÝ PORIADOK

Školský vzdelávací program: školský vzdelávací program

        Komu by sa chcelo ďalej čítať, máme v ponuke aj trošku z legislatívy týkajúcej sa MŠ ;-)

306/2008 o materských školách

188/2015 (doplnenie školský zákon)

245/2008 školský zákon

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

 

 

 

    Výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Karlova Ves

Interný predpis zo dňa 20.júla 2017

Príkaz starostky o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

 Podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.2/2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnu úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves zo dňa 23.júna 2015 určujem výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole prispeva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (ďalej len “príspevok”) mesačne na jedno dieťa.

Čl. I

 Výška príspevku sa stanovuje sumou 19,80 Eur mesačne na jedno dieťa.

Čl. II

 Výberom tohto príspevku určujem riaditeľa príslušnej materskej školy.

Čl. III

 Tento príkaz nadobúda účinnosť 1.septembra 2017.

                                                                                                  Dana Čahojová, v.r.

                                                                                                          starosta

    Občianske združenie pri Materskej škole Borská 4

 Aj v našej MŠ pôsobí Občianske združenie. Naše OZ podporuje Materskú školu Borská 4, aby naše deti svoje škôlkarske roky prežili v podnetnom, zdravom a všestranne rozvíjajúcom prostredí. OZ funguje dobrovoľnícky a tvoria ho rodičia detí navštevujúcich Materskú školu.

V spolupráci s personálom Materskej školy najmä:

  • Pomáhame pri organizovaní podujatí pre deti a rodičov.
  • Dopĺňame prostriedky na výchovno-vzdelávacie pomôcky, zábavné a edukatívne podujatia – deti majú každý mesiac špeciálnu akciu (divadelné predstavenie, kúzelník, výlet atď.).
  • Koordinujeme výber a použitie finančných prostriedkov od rodičov – členské príspevky a 2% asignácia.
  • Zabezpečujeme ďalšie prostriedky z nadačných zdrojov – píšeme projekty, manažujeme realizáciu aktivít a komunikujeme s donormi a sponzormi.

 Tento školský rok sa zapájame do súťaže o materiál a finančné prostriedky na prerábku sociálnych zariadení s firmou Domestos (domestospreskoly.sk). Preto by sme chceli poprosiť rodičov, aby nám pomohli so zbieraním bločkov, kde sú v položkách zarátané produkty z firmy Domestos (o mieste odovzdania bločkov budete informovaní, prípadne budete moc nahrávať aj sami) a tak isto počas roka s hlasovaním za naše deti. (Informácie budete mať v šatniach tried, podmienky súťaže nájdete aj tu).

 Budeme vďační aj za finančný príspevok, napríklad aj darovaním 2% dane, za čo vám už teraz vored ďakujeme :-)

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní našej MŠ – stiahnite vo formáte - .DOC

 

1 2