Dokumenty na stiahnutie

Školský poriadok: Školský poriadok MŠ Borská

Žiadosť o prijatie do MŠ: Žiadosť o prijati do MŠ

Tlačivo na poskytnutie 2% z daní (dve tlačivá): Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby OZ Borská 2019 ;
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 01 2019

Vyhlásenie o bezinfekčnosti: Vyhlasenie rodica o bezinfekcnosti

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa: Splnomocnenie

Žiadosť o prerušenie dochádzky do MŠ: žiadosť prerušenie dochádzky

Žiadosť o ukončenie dochádzky do MŠ: žiadosť ukončenie dochádzky

Denný poriadok: DENNÝ PORIADOK

Školský vzdelávací program: školský vzdelávací program Borská

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2017/2018: Správa VVC 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2016/2017: Správa VVC 20162017

 

 Trošku z legislatívy:
245/2008 školský zákon
188/2015 doplnenie skolsky zakon
306/2008 o materských školách
596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve