Poplatky 2018/19

 • ŠKOLNÉ – 19,80 € za mesiac na dieťa
  Deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky poplatok neuhrádzajú
  Školné sa uhrádza na čislo účtu:
  Prima banka – SK4056000000001804146018
 • STRAVNÉ -
  Celodenná strava – 1,27  (desiata, obed, olovrant)                                 Poldenná strava – 1,02  (desiata, obed)
  Stravné sa uhrádza na čislo účtu:
  Prima banka – SK5456000000001804144020
 • Príspevok ZRŠ - 40,- eur/polrok
  prosíme o úhradu poplatku ZRŠ do 31.10.2018
  číslo účtu  - SK79 8330 0000 0020 0148 0375

Variabilný symbol pri úhrade stravného je odvodený od triedy (A-1, B-2…G-7) a mesiaca (sept.-9, okt.-10…jún-6). Napr.: dieťa z triedy C za mesiac september má na šeku VS 39, z triedy E za december  má VS 512…

Príspevok na réžiu zariadeniu školského stravovania vo výške 0,10 € na deň na 1 dieťa. (celková suma poplatku podľa dní v mesiaci).

Poplatky za stravu a školné sa uhrádzajú vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci.Prosíme rodičov, aby poplatky uhrádzali bankovým prevodom.

 

 

Poplatok za školné sa bude uhrádzať mesačne, pre lepšiu kontrolu prosíme do poznámky pre prijímateľa napísať aj meno dieťaťa.

                                                                                                                      Ďakujeme