Rada školy pri Materskej škole Borská 4, 841 04 Bratislava

Rada školy je podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iniciatívy a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Plní aj funkciu výberovej komisie na riaditeľa materskej školy.

 

Funkčné obdobie: 26.10.2016 – 26.10.2020

 

Zloženie rady školy:

1. Vrbová Jana – predseda RŠ, za PZ             jankavrbova@gmail.com

2. Olgyayová Zuzana, za PZ                            zuzankao89@gmail.com 

3. Parajková Dana, za NZ                                 parajkovadana@azet.sk

4. Mgr. Poláková Elena, za Z                           elena.polakova@karlovaves.sk

5. Ing. Záhradníková Daniela, za Z                miss.daniela@gmail.com

6. Ing. Mgr. Zemanová Anna, za Z                 zemanh@pdcs.sk

7. Mgr. Bošániová Michala, za R                    michala.bosaniova@gmail.com

8. Ing. Dúbravská Monika, za R                     stankovamonika@hotmail.com

9. Judr. Strážnická Alexandra, PhD., za R   alastraznicka@gmail.com

PZ – pedagogický zamestnanec, NZ – nepedagogický zamestnanec, Z – zriaďovateľ, R – rodič

Štatút rady školy: StatutRS

Výročná správa za rok 2017: Vyrocna_sprava sk.r.2017:18

Výročná správa za rok 2018: Výročná správa RŠ pri MŠ Borská za rok 2018