Rada školy pri Materskej škole Borská 4, 841 04 Bratislava

Zriaďovateľ:
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Adresa:    Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
E-mail:     info@karlovaves.sk
IČO:         00 603 520
DIČ:         2020919164