Poplatok ZRŠ

Na celoškolskom rodičovskom združení bol odsúhlasený poplatok ZRŠ 40,- eur/polrok, preto vás prosíme o úhradu poplatku ZRŠ za 2. polrok vo výške 40,- eur na číslo účtu OZ:

SK84 0200 0000 0030 9656 7653

 Poplatok prosíme uhradiť prevodom na účet do 31.3.2018.          Ďakujeme