Zápis detí do materskej školy na šk.r. 2017/2018

      Prijímanie detí na predprímarne vzdelávanie

do Materskej školy, Borská 4, Bratislava, Karlova Ves

sa uskutoční v termíne:

od 24.4.2017 do 5.5.2017

      Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole v priebehu apríla 2017 počas pracovných dní od 6,30 hod. do 17,00 hod., alebo stiahnuť na stránke MČ Karlova Ves - www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/skolstvo/

Žiadosť o prijatie dieťaťa si  môžte stiahnuť aj tu vo formáte .DOC

 V žiadosti musí byť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

        Vyplnené žiadosti sa budú prijímať

od 24.4.2017 do 5.5.2017  v čase od 6:30 hod. do 13:00 hod.

z toho 24.4., 26.4. a 3.5.2017 v čase od 6:30 do 17:00 hod.

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ písomne zákonnému zástupcovi dieťaťa do 9.6.2017

      V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do mateských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov deti prijímať:
a) spravidla deti vo veku od 3 do 6 rokov ich veku;
b) prednostne deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;
c) prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku.

      V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. určuje riaditeľka MŠ po prerokovaní s pedagogickou radou školy

ostatné podmienky prijímania detí

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

a) súrodenci už umiestnených detí v MŠ

b) deti s trvalým alebo prechodným bydliskom v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.