Zápis detí do materskej školy na šk.r. 2019/2020

   Prijímanie detí na predprímarne vzdelávanie

do Materskej školy, Borská 4, Bratislava, Karlova Ves

sa uskutoční v termíne:

od 29.4.2019 do 10.5.2019

      Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole na DOD, v priebehu apríla 2018 počas pracovných dní od 6,30 hod. do 17,00 hod., alebo stiahnuť na stránke MČ Karlova Ves - www.karlovaves.sk/sluzby-obcanom/skolstvo/

Žiadosť o prijatie dieťaťa si  môžte stiahnuť aj tu Žiadosť-o-prijati-do-MŠ-2019

V žiadosti musí byť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa, podpisy oboch zákonných zástupcov.

Vyplnené žiadosti bude osobne prijímať riaditeľka MŠ, alebo v opačnej zmene jej zástupkyňa. (nájdete ich v riaditeľni alebo vtriede C – pani riaditeľka, v triede G – pani zástupkyňa v čase od 7:30 do 16:30)

Podmienky prijatia:

 • Zo zákona spravidla od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné,
 • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • ďalšie podmienky: prednostne sa môže prijať dieťa, ktoré má súrodenca v materskej škole a spĺňa podmienky veku.

Ako má postupovať zákonný zástupca (ďalej len „rodič“):

 1. Podať písomnú žiadosť (napísať, resp. vyplniť vzorové tlačivo žiadosti) o prijatie s údajmi podľa vzoru tlačiva žiadosti. Žiadosť o prijatie podpísať oboma rodičmi.
 2. Súčasťou žiadosti s požadovanými údajmi je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Toto potvrdenie nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ alebo ohrozovať, či obmedzovať výchovu a vzdelávanie jeho samotného alebo ostatných detí, ktoré sa na predprimárnom vzdelávaní v MŠ zúčastňujú. Ich dôležitosť a korektnosť vyplnenia sa ukazuje najmä v prípadoch ak má dieťa epilepsiu, alebo je liečené na cukrovku či iné ochorenie.
 3. V prípade záujmu o prijatie dieťaťa s identifikovanými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je nutné jeho prijatie konzultovať osobne s riaditeľkou MŠ, rodič v tomto prípade podáva žiadosť podľa vzoru, resp. na tlačive žiadosti a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára. Prijímanie dieťaťa so ŠVVP školský zákon a vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá povinnosť ich prijať ak materská škola nemá vytvorené podmienky na jeho prijatie.
 4. V prípade dieťaťa MŠ, ktoré má rozhodnutím riaditeľa základnej školy odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, je do času konca školského roka (do 30.6.) dieťaťom príslušnej MŠ, ktorú navštevovalo. To znamená, že ak bude pokračovať v dochádzke do MŠ nejde o nové prijatie dieťaťa do MŠ, ale o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní.
 5. V prípade uzatvorenia osobného spisu dieťaťa v MŠ na základe oznámenia rodičmi, že dieťa už v júli či v auguste (v čase prázdnin) nebude navštevovať MŠ, a v auguste predloží rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, v takomto prípade musí rodič podať novú žiadosť aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa, ako nový nástup; ide o nové prijatie.

Ďalšie informácie:

 • Žiadosť môže rodič podať osobne (odporúčame), ale aj písomne poštou, e-mailom ako sken žiadosti s podpismi oboch rodičov a potvrdením lekára.
 • Rodič dieťaťa môže podať aj viacero žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ v Karlovej Vsi. Odporúčame však toto uviesť na žiadosti o prijatie a podčiarknuť tú, o ktorú má najväčší záujem. Uvedené pomôže pri spoločnom rozhodovaní na dislokačnom stretnutí riaditeliek materských škôl s najvhodnejším umiestnením.
 • Osobná účasť dieťaťa sa pri podaní žiadosti nevyžaduje.
 • Odporúčame rodičom s dieťaťom navštíviť MŠ v čase dní otvorených dverí.
 • Bližšie informácie k prijímaniu detí podá rodičom každá riaditeľka alebo zástupkyňa riaditeľky MŠ osobne v čase prijímania žiadostí alebo telefonicky, alebo školské oddelenie Miestneho úradu/Školský úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na telefónnom čísle 02/707 11 221, 223
 • písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka MŠ najneskôr do 14. 06. 2019

 

Na rozhodnutie riaditeľky o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, preto sa v rozhodnutí neuvádza poučenie o opravnom prostriedku („odvolaní“), ale každý rodič má možnosť požiadať riaditeľku MŠ o prehodnotenie jeho rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ

 

Ľubica Kováčiková
riaditeľka materskej školy

Text dokument k prijímaniu detí: prijímanie detí do MŠ